ÜZENETEK MELYEK JÉZUSTÓL ÉRKEZTEK

Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

Jézus második eljövetele

II.


899

Szeretett fiaim! Ezen a szent Éjszakán engedjétek, hogy átjárjon benneteket az Ő isteni ragyogása, és így lesztek ti magatok fényének tanúi és apostolai. Mert a sötétség egyre mélyebbé válik, minél inkább elközeleg Jézus dicsőséges visszatérésének pillanata.

Ez a hit hiányának és a hitehagyásnak a sötétsége, ami elborította immár a szíveket és a lelkeket…Ez a hitetlenség és a gonoszság sötétsége, az önzésé és a kevélységé, a szívek keménységének és a tisztátalanságnak sötétje.

Ebben a nagy éjszakában van érkezőben hozzátok Jézus dicsőségben való eljövetele, hogy Hajnalcsillagként világítsa meg az új Ég és az új Föld hajnalát.

900.

Többször is bejelentettem nektek, hogy közeledik az idők vége és Jézus dicsőségben megvalósuló eljövetele. Most abban akarlak segíteni benneteket, hogy megértsétek a Szentírásban leírt jeleket, amelyek az Ő dicsőséges, immár közelgő visszatértét jelzik.

Ezek a jelek világosan előtűnnek az Evangéliumokban, Szent Péter és Pál leveleiben, amelyek ezekben az években válnak valóra.

903.

{Az első jel a tévedések terjedése,…

A második jel a testvérgyilkos harcok és háborúk kirobbanása,…

A harmadik jel a véres üldözés,…

A negyedik jel a gyalázatos szentségtörés,…

Az ötödik jelet a rendkívüli események alkotják,… )

{L: Az idők vége. Előrejelzése. Máriás Papi Mozgalom-1. 900-904.}

A Fatimában utolsó megjelenésemkor végbement “napcsoda” azt akarja megmutatni nektek, hogy immár beléptetek abba a korszakba, amelyben ezek az események megvalósulnak, s amelyek előkészítenek benneteket Jézus dicsőségében történő visszatérésére.

“Akkor majd feltűnik az Emberfiának a jele az égen, és jajgatásba tör ki a Föld minden népe, mert meglátják az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Mt 24, 30)

Én, különösen szeretett és Szeplőtelen Szívemnek szentelt fiaim, ki akarlak oktatni benneteket e jelekkel kapcsolatban, melyeket Jézus az Ő Evangéliumában megjelölt nektek, hogy előkészítsen benneteket az idők végére, melyek napjaitokban válnak valóra.

904.

Én mindig veletek vagyok, hogy elmondjam nektek, miszerint ezeknek a jeleknek a megvalósulása bizonyossággal jelzi, hogy közel van az idők vége Jézusnak dicsőségében történő visszatérésével.

1993. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1) 952.

Elérkezett számotokra a nagy megpróbáltatás. Ezért még egyszer felszólítalak titeket, engedjétek, hogy Én bevigyelek benneteket a szent éj {a Karácsony} titkába!

 Józsefhez hasonlóan tegyétek magatokat szolgálatkésszé, hogy megnyissátok az emberek lelkét és szívét Jézus fogadására, a második eljövetelkor, és ne engedjétek, hogy a hiábavaló és haszontalan aggodalmak hatalmukba kerítsenek titeket, hanem virrasszatok Velem együtt imában, az Ő immár közeli, dicsőséges visszatérésének várásában!

1994. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1)

956.

Nyissátok meg szíveteket a reménynek, mert ezek azok az évek, amikor Isten legnagyobb diadala készül, Jézus Krisztus dicsőségben való visszatérésével!

Ma istenanyaságomat gyakorolom, hogy előkészítsem dicsőséges visszatérésének útját.

Amint az Ő első eljövetelének alázatos és szegény Anyja voltam, úgy vagyok köztetek az Ő második eljövetelének dicsőséges és hatalmas Anyja.

Az én feladatom az, hogy megnyissam a rátok váró új korszak kapuját.

Az én feladatom elvezetni benneteket az új Ég és az új Föld felé.

Mindenekelőtt az Istenanyára bízott feladat az, hogy legyőzze a Sátánt és minden gonosz erőt, hogy az Isten elnyerhesse legnagyobb diadalát a világban.

969.

A véres Kereszt, amelyet ma {Nagypénteken} sírva szemléltek, a ti legnagyobb örömötök oka lesz, mert átváltozik egy nagy Fénylő Keresztté.

A Fénylő Kereszt, amely ki fog terjedni kelettől nyugatig, és meg fog jelenni az égen, Jézus dicsőséges visszatérésének a jele lesz!

A Fénylő Kereszt a vérpadból átalakul diadalának trónusává, mert Jézus általa alapítja meg dicsőséges uralmát a világban!

A Fénylő Kereszt megjelenik az égen a megtisztulás és a nagy gyötrelem végén, ajtó lesz, amely megnyitja a hosszú és sötét sírt, amiben az emberiség fekszik, hogy felvezesse az élet új országába, amit Jézus hoz el dicsőséges visszajövetelével.

972.

Ez a húsvéti öröm, amely belép a ti időtökbe és előkészít titeket az egész történelem legnagyobb eseményére.

Ezek után a húsvéti Feltámadásnak csak akkor lesz meg a teljes beteljesülése, amikor Jézus újra vissza fog térni dicsőségében, hogy köztetek megalapítsa Országát azáltal, hogy mindenki végrehajtja az Atya akaratát és tökéletesen megdicsőíti az isteni Szentháromságot.

985.

Legyetek ti ma vigyázó őrszemek a bizalom és a remény hegyein!

Legyetek vigyázó őrszemek a hűtlenség és a hittagadás sötét templomában!

Így magatok körül terjesztitek az Evangélium legélénkebb fényét, mindenkinek odaadjátok az Isten szavának erejét, és megmutatjátok az utat, amit meg kell tenniük, hogy mindig az igazságban maradjanak.

Az egész világ várja lángoló reménnyel a híradásotokat.

Ti vagytok ennek a második evangelizációnak az apostolai.

Minden népnek hirdessétek, hogy Jézus Krisztus az egyedüli Úr, az egyedüli Üdvözítőtök és Megváltótok, és aki most már készül visszatérni dicsősége tündöklésében!

986.

Legyetek vigyázó őrszemek, akik hirdetik az Úr immár küszöbön álló nagy napját!

Adjátok át mindenkinek ezt a hírt, hogy megnyissátok a szíveteket a reménynek, mert a ti időtökben teljesedik be a második Ádvent, és mindenki készüljön az isteni Irgalmasság égi harmatát befogadni, amely már az egész világra kiárad!

Így az időben átélt kimondhatatlan fájdalmakban a szívetek és a lelketek megnyílhat ennek a hírnek, amelyet most kimondhatatlan sóhajokkal hívok: térj vissza Úr Jézus!

991-992.

Gábor Arkangyalra bízták a nagy küldetést, hogy hirdesse Jézus dicsőséges visszatérését, aki megalapítja országát a világban.

Ahogyan tőle jött Fiam világba való első eljövetelének az égi hirdetése, úgy ismét ő lesz Jézus dicsőséges, második eljövetelének tündöklő hírnöke.

Ez a második eljövetel hatalomban és fényben fog megérkezni Jézussal, aki az ég felhőin, az Ő istenségének a ragyogásában jelenik meg, hogy mindent Maga alá vessen.

Így az egész teremtett világmindenség számára meg fog jelenni Fiam, Jézus isteni hatalma.

Gábor Arkangyalnak, akit “Isten erősségének” hívnak, adták a feladatot, hogy mindenkinek hirdesse Isten hatalma erejével Jézus közeli visszatérését.

999.

Megerősítelek téged, hogy a kétezer éves nagy jubileumra megtörténik Szeplőtelen Szívem diadala, amelyet megjövendöltem Fatimában, és amely valóra fog válni Jézus dicsőségben való visszatértével, hogy megalapítsa az Országát a világban.      {Az Úr az emberek bűnös magatartása miatt még mindig halasztja a visszatérését.}

Így végül megláthatjátok ti a szemeitekkel az új Eget és az új Földet.

1000.

A végső idők apostolai, mert hirdetnetek kell Jézus dicsőségében való visszatérését. Ő bevezeti az emberiséget az új időkbe, ahol végül is láthatóvá válik az új Ég és az új Föld.

Hirdessétek mindenkinek az Ő közeli visszatérését: Maranatha! Jöjj el, Uram Jézus!

1002-1003.

Ennek az éjnek {Karácsony} a titkában megértitek azt is, hogyan megy végbe az idők teljessége az új időkben, amelyeket éltek.

Ezért Jézus emberi természetének törékenységében való ezen első eljövetele a második eljöveteléhez van rendelve, amikor meg fog jelenni isteni dicsősége ragyogásában.

Ezen az első Karácsonyon az istenségét elhomályosította és elrejtette az Ő embersége, a második Karácsonykor az emberi természetét befedi istenségének a ragyogása.

Lépjetek be tehát ennek az éjnek a misztériumába, hogy megnyissátok szíveteket a reménynek!

Ma nagy hírt közlök veletek, amely nagy öröm mindenki számára. Az Úr Jézus, akit ezen az éjjelen szemléltek a jászolban, aki törékeny és kicsiny, sírdogáló és szüksége van minden segítségre, visszatérőben van isteni dicsősége ragyogásában.

Ez az Ő dicsőséges visszatérése beteljesülést fog adni az idők teljességének, amikor elkezdődik az új Ég és az új Föld új ideje.

1995. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1)

1023.

Virrasszatok velem! Bizalommal éljétek át velem ezt a {nagy}szombati napot!

A sírban nyugszik a szegény emberiség, amely visszatért a Gonosz hatalmába, s a bűn és a rossz rabjává vált. Az emberiség azonban hamarosan kijön sírjából, amikor Jézus visszatér dicsőségében, és elvezeti azt feltámadásának új kertjébe.

Készülőben van az isteni Irgalom nagy csodája.

Mindaz megismétlődik az egész emberiség számára, ami Jézus Fiammal történt. A Szentlélek hatására – aki kiárad az egész Földre – az emberiség teljesen megújul, és visszatér a mennyei Atya karjai közé, aki az emberek között tetszése szerint fog tündökölni, miután Jézus elhozza a megújult világba az Ő dicsőséges uralmát.

1035.

A remény biztos jele vagyok az Egyház számára, mialatt a tökéletes megdicsőülés felé halad, amit abban a pillanatban ismer meg, amikor Jézus Krisztus dicsőségben visszatér közétek.

A nagy gyötrelem ezen utolsó idejében, a második Ádvent most átélt, befejező órájában, az a remény adja meg az Egyház számára a biztonságot, hogy én mindig segítem és megvédem anyai és irgalmas szívem dobbanásával.

1036.

Édesanyaként segítem az egész emberiséget, hogy visszatérjen az Úrhoz a vezeklés, az ima, a megtérés, valamint a szív és az élet megváltoztatása által. Így előkészítem az emberiség számára nem a szomorúság, hanem a béke, a derültség és az öröm napjait.

Mindenekelőtt ezekben az utolsó időkben rendkívüli módon leszek jelen, hogy fölkészítsem az emberiséget Jézus fogadására, aki dicsőségben készül visszatérni, hogy végbevigye az emberiség teljes és tökéletes átformálását.

1995. A mennyei Atya, Jézus. (Vassula-9)

14.

A mennyei Atya: Ne csodálkozzatok a tévedéseket hirdető, hamis próféták sokaságán! Ne csodálkozzatok, hogy a hamis tanítók elferdítik a Szentírást… Nem, ne csodálkozz, gyermekem, ha az emberek gúnyosan beszélnek rólad, amikor még mindig ezt mondod: „Hiszek mennyei Atyámban. Hiszek az egy Istenben, mindenek Atyjában, hiszem szeretett Fia dicsőséges, élő jelenlétét az Oltáriszentségben. Hiszek Jézus Krisztusban, aki a Szentlélektől fogantatott és született Szűz Máriától.” Nem, leányom, ők nem hisznek Fiam feltámadásában és istenségében… Mondom neked: Légy békében a dühöngés közepette, és a megpróbáltatásokban légy az én békémben! Az én békémet terjeszd! Ne engedd sohasem, hogy szívedet megzavarja az emberek kegyetlensége… Veled vagyok, bár nem látsz engem, gyermekem! Veled vagyok. Fiam már közeledik hozzátok azon az úton, amelyen eltávozott, hogy közöttetek legyen.

39.

J: Végül még valamit szeretnék hozzátenni üzeneteimhez:

Elhatároztam, hogy sietni fogok visszatérésemmel.

Nem fogok túl soká várni azzal, hogy visszatérjek hozzátok. Bár sokan vannak, akik nem akarják elhinni ezt, majd ha megtörténik, elhiszik, de szívük nem lesz fölkészülve, hogy fogadjon engem.

                                                                    Visszatérésem a küszöbön áll.

 

1996. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-2)

12.

Mert az én Szeplőtelen Szívem biztos menedékében, amelyet a Szentháromság a megmenekülés bárkájaként kínál fel nektek ezekben a végső időkben, bizalommal és imádságban fogjátok várni Jézus dicsőséges eljövetelét, aki elhozza országát a világba, és mindeneket újjá teremt.

A boldog reménység bekövetkezésére és Jézus Fiam dicsőséges eljövetelére várakozva, ennek az új esztendőnek kezdetén mindannyiótokat megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

13-14.

Nyíljon örömre szívetek ezen a napon, amikor anyai Szeplőtelen Szívem a boldogság oly teljességével telt el, ami eltörli szenvedésének még a nyomát is.

Éljétek át ti is, kedves fiaim, azt a pillanatot, amikor Fiam, Jézus megjelent előttem dicsőséges Testének tündöklő ragyogásában, és körülvett átható fényével, megcsókolt fiúi szeretettel, csókot adott megsebzett Szívemre, és kézen fogva bevezetett isteni dicsőségének mennyországába. Anyai csendességemben így lettem én az első, akit feltámadásáról értesített. És én voltam első élő tanúja annak, hogy dicsőségesen visszatért az életbe.

Ezért meghívlak titeket ma, hogy bizalommal és biztos reménnyel tekintsetek dicsőséges eljövetele elé!

— Dicsőséges eljövetele új életerőt ad a megváltott emberiségnek, amelynek azonban rettenetes csapdát állít az, aki gyilkos volt kezdettől fogva, és továbbra is a bűnt és a halált akarja terjeszteni a világban.

— Dicsőséges eljövetele erőt és vigasztalást, bátorságot és bizalmat ad az Egyháznak, amely abban a sírban született meg, ahonnan Jézus dicsőségesen kilépett, és amely fájdalmas útját járja, míg végleg nem találkozik Mesterével és Urával.

— Dicsőséges eljövetele a kegyelem új világosságát hozza szegény fiaimnak, akik a tisztulás és a nagy szenvedés végső ideje fájdalmas és rettenetes eseményeinek vannak kitéve.

Sohasem volt fontosabb a Húsvét csodálatos igazságát átélni, mint a ti napjaitokban: a feltámadt Krisztus közöttetek él, és a végső beteljesedése felé vezeti az egyének és a népek sorsát.

Emeljétek tekinteteteket ma Őrá, aki föltámadt halottaiból, hogy mindannyiatokat az élet országába vezessen!

Emeljétek tekinteteteket ma a húsvéti öröm legtisztább fényétől körülvett égi Édesanyátokra, aki számotokra is az Ő dicsőséges eljövetelének anyai és hallgatag hírnöke.

14-15.

Abban a pillanatban, amikor a világ meg lesz szabadítva a gonosz lélektől, és a Földet megtisztítja a fájdalmas megpróbáltatás, amit már sokféleképpen megjövendöltem nektek, mindannyian meglátjátok, hogy Szeplőtelen Szívem lesz az a hely, amelyben az isteni irgalmasság legnagyobb csodája végbemegy.

A Szentlélek ki fogja árasztani a világra a kegyelem és a tűz második Pünkösdjét, hogy felkészítse az Egyházat és az emberiséget arra, hogy Jézus eljön isteni dicsőségének ragyogásában, hogy mindent újjáteremtsen.

19.

Ebben a lelki templomban minden népből egyetlen családot alkotok. Így készítem elő a népek egyetemes kibékülésének új korszakát, alkalmassá teszem őket arra, hogy fogadják az Úr Jézust, aki készül visszatérni isteni dicsőségének ragyogásában.

Készüljetek fogadására! Ezért felszólítom a Föld minden nemzetét, hogy nyissák ki a kapukat Jézus Krisztusnak, aki eljön.

1997. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-2) 108.

Az emberiség meg van váltva; az ember meg van szabadítva; az idő akkor éri el teljességét, amikor bekövetkezik az egyetemes megváltás drága pillanata.

Ezen az éjszakán {december 24-én} nyílik meg az emberiség számára az új út, amelyet az Ő dicsőséges második eljövetelének reménysége és várása világít meg.

Lépjetek be velem együtt az idők teljességébe, ami akkor lesz, amikor Jézus eljön dicsősége ragyogásában.

Első eljövetele azonban csak második eljövetelében kapja meg teljes jelentőségét.

Ez a szent éj az alkonyt nem érő fényes nappal alá van rendelve.

Isteni Gyermekem, akit ma a jászolban szemléltek, aki a hideg miatt sír és remeg, egy napon eljön isteni dicsősége hatalmával, és teljessé teszi az időt és a történelmet.

Betelik az idő és a történelem; isteni és dicsőséges jelenléte mindeneket újjá teremt.

Ti ennek a második Adventnek misztériumát élitek át, ez készít fel titeket arra, hogy fogadjátok Jézust, amikor eljön az ég felhőiben.

Csak akkor teljesedik majd be a második Advent, amelyben most éltek. Akkor éri majd el az idő a teljességet.

Akkor jut diadalra égi Édesanyátok Szeplőtelen Szíve Fiának, Jézusnak végső és dicsőséges diadalában.

Lépjetek be velem együtt az idők teljességébe, és figyeljetek a nagy jubileumra, amelyre az én pápám készít fel titeket, kiárasztva a világra az Isteni és Szent Háromság kimondhatatlan világosságát.

*

1997. Ralph Martin. Mit mond a Lélek. 292.

Helyesen állapítja meg Marie-Dominique Philippe atya:

Látható tehát, hogy a II. Vatikáni Zsinat drámája bizonyos tekintetben ilyen módon zajlik. Azt kell tehát mondanunk: „Rendben! Fogadjuk el, hogy ezt a hatalmas hagyományt vissza kell vezetnünk a gyökereihez, a szegénységhez”, a „szegények Egyházához”, és ezt kell élnünk… mindezt persze a tavaszi rügyfakadás közepette… Egyszerre kell átélnünk ugyanis a szegények Egyházát és a tavasz misztériumát… Nem ezt követeli-e alapvetően a Szentlélek? Különösen, ha az Egyház a Krisztus második eljövetelét megelőző végső korszakot éli, vagyis ha hamarosan tanúi lehetünk Krisztus várva várt második eljövetelének!… Én hiszem, hogy az Egyház a végső időket éli… Lehet, hogy eltart még egy ideig, de ez már a végső szakasz… Az Egyháznak ezzel egyidőben kell szegényebbé válnia, és Keresztelő Szent János misztériumát kell élnie (mivel Keresztelő Szent Jánosnak vissza kell térnie az idők végén, Illés lelkületét magára öltve, hogy meghirdesse Krisztus második eljövetelét), ám ezzel együtt egy rügyező tavaszt is meg kell élnie… Máskülönben nem lesz képes elfogadni Krisztus második eljövetelét.

Hány keresztény nem tudja ma még elfogadni Krisztus újbóli eljövetelének tényét?!

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1
Tegnapi: 12
Heti: 27
Havi: 111
Össz.: 197 626

Látogatottság növelés
Oldal:
ÜZENETEK MELYEK JÉZUSTÓL ÉRKEZTEK - © 2008 - 2018 - uzenetekjezustol.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »